پس از ماهها مدرسه رفتن (یعنی از سپتامبر تا امروز سی ام Mai )، امروز نتیجه نهایی معلوم شد

*گلی خانم قبول شدهلبخند

*هفته دیگه عازم ایرانملبخند