به نسل های بعدی بگویید: نسل ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز...نسل ما خود ِ پیاز بود که هرکی دیدمون، گریه کرد...